NOVEXX ETIKETLEME SISTEMLERI TIC. A.Ş.- Turkije

Novexx Etiketleme Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)
Ticaret ve Teslimata ilişkin Genel Hüküm ve Koşullar(“Hüküm ve Koşullar”)
1. Genel

Şirketimiz tarafından sağlanan ve/veya Şirketimize sağlanan tüm teslimat ve hizmetler münhasıran işbu belgede yer alan Hüküm ve Koşullara tabidir. Tarafımızca yazılı ve açık olarak onaylanmadıkça, işbu Hüküm ve Koşullardan ayrık hüküm içerensözleşmeler, Şirketimiz için bağlayıcılık teşkil etmeyecektir. Müşterinin ticarete ilişkin Hüküm ve Koşulları, tarafımızca aksi açıkça ifade edilmese dahi, Şirketimiz için yükümlülük doğurmaz.

2. Fiyat Teklifleri

Fiyat tekliflerimizin yanı sırafiyatlarımız ve teslim sürelerimizde herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapılabilir. Örneklendirmeler yalnızca tahmini olup bağlayıcı değildir. Satış sözleşmeleri, sipariş tarafımızca yazılı olarak onaylanmadıkça akdedilmiş olarak addedilmez. Bu durumda, onayın içeriği sözleşmesel ilişkide belirleyicidir. Ticari mümessiller veya temsilciler tarafından akdedilecek ek sözleşmeler ve taahhütler, tarafımızca yazılı olarak onaylanmadıkça hüküm ifade etmez.

3. Ücretler – Ödeme Koşulları

Fiyatlarımız geçerli İstanbul ofis teslim fiyatlarıdır. Aksi belirtilmedikçe, tarafımızca düzenlenen faturalar 30 gün içinde fatura bedeli üzerinden ödenir. Tamir veya hizmetler bakımından, ilgili karşılık bedeli 8 gün içinde ödenir. Temerrüt hâlinde, ödenmemiş bakiyeye en az aylık %1.5, en fazla mevzuatın izin verdiği en yüksek faiz uygulanır.Kendi takdirimiz dâhilinde, avans ödeme talep etme hakkına sahibiz.

4. İlgili Masraflar

Etiket film, klişeleri, bıçakları, grafik çalışmaları veya özel araçlara ilişkin fiyat tekliflerinde, sipariş onaylarında ve faturalarda listelenen maliyetler, orantılı masraflar olarak anlaşılır. Sözü geçen imalata yardımcı materyaller mülkiyetimizde kalmaya devam eder.

5. Özellikler

Ağırlık, ebat, yapı, yapışma dayanımı, renk veya diğer özelliklere ilişkin kaçınılamaz sapmalardan dolayı sorumluluğumuz yoktur. Etiket makaraları bakımından, %2 oranında fireli üretim ticari şartlarda olağan kabul edilir ve itiraz için haklı neden oluşturmaz. Baskılı veya hazır ürünler bakımından ise gerekli renk tonlarına mümkün olduğu kadar yakın tonlarda üretim yapmak için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Malzemelerdeki farklılıklar nedeniyle, renk ve boyutlarda değişimler olması teknik açıdan kaçınılmazdır ve esaslı değişiklikler meydana gelmedikçe itiraz için haklı neden oluşturmaz. Makinaların, yedek parçaların ve yardımcı donanımların tasarımı bakımından son teknolojiler uygulanacaktır. Teknik gelişim ve yenilikleri uygulama hakkımız saklıdır.

6. Miktar

Stoktaki ürünler bakımından, ticari ambalaj boyutları ve asgari satın alım miktarları talep edilmesi hâlinde sağlanır. Özel üretim etiket makaraları bakımından ise: 100.000 parçanın altındaki siparişler için 15.000 parçaya kadar; 100.000 parçanın üzerindeki siparişler için %15 oranına kadar fazla veya eksik teslim meydana gelebilir.

7. Tarihler

Satış formlarımızda yer alan teslim tarihleri, kural olarak yalnızca tahmini teslim tarihini ifade eder ve mümkün olduğunca bu tarihlere riayet etmeye özen gösterilir. Teslim süresi, üretim için gerekli tüm düzeltmelerin, baskı malzemelerinin veya diğer teknik belgelerin müşteri tarafından imzalanmış olarak tarafımıza temin edildiği günden itibaren başlar. Düzeltmeler için gereken zaman, teslim süresini durdurur. Operasyonel süreçte kontrolümüz dışında meydana gelen kesintiler ile mücbir sebep halleri, kesinti devam ettiği süre boyunca ve kesintinin ardından makul bir başlangıç süresi boyunca teslim yükümlülüğümüzü kaldırır.Hizmetlere engel teşkil eden durumun süresininöngörülemez olması hâlinde, sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme hakkına sahibiz. Böyle bir durumda alıcının herhangi bir tazminat hakkı yoktur.

8. Ürünlerin Teslimi

Aksi kararlaştırılmadıkça, fiyatlarımız İstanbul ofis teslim fiyatlarıdır. Sevkiyata çıkan ürünlere ilişkin risk alıcıya aittir. Nakliye, tahliye veya depolama sırasında meydana gelen hasarlar alıcının sorumluluğunda olup, kusurluluğumuz hâlinde sorumluluk bize aittir. Temsilcilerin kusuru hâlinde sorumluluğumuz ağır ihmal veya kast hâlleri ile sınırlıdır. Nakliye sırasında sevk edilen ürünlerin kaybolması durumunda, kaybolan ürüne ilişkin fatura tutarı her halükarda tarafımıza ödenir. Böyle bir durumda, satıcının nakliye sigortasına rücu hakkı söz konusu olabilir.

9. Garanti

Teslim ettiğimiz ürünlerin mükemmel kalitede olduğu konusundatam garanti veriyoruz. Ancak, ürünlerin depolama ve kullanım şekilleri üzerinde etkimiz olmadığından ürünlerin kullanımından kaynaklanan hasarlar bakımından hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Ürünlerimizin satışı, müşterinin söz konusu ürünün kullanılabilirliğini şahsen ve başlı başına kontrol etmesi şartıyla gerçekleştirilir. Herhangi bir nedenden dolayı, tarafımız nezdinde doğabilecek sorumluluğun

sınırı, her halükarda ilgili ürünün bedeli ile sınırlıdır. Sıvı yapıştırıcılar, kendiliğinden yapışkanlı ürünler ve ısıyla aktifleşen materyallerin niteliği gereği bunlar için teslim tarihinden itibaren 6 aydan daha uzun olmayan bir müddet için garanti verilebilir. Makinalar bakımından, teslim tarihinden itibaren (VDMA – Alman Makine ve Santral Mühendisleri Birliği uyarınca) tüm parçaların ücretsiz olarak değişimine imkân tanıyan 6 aylık garanti süresi uygulanır. Ücretsiz değişim imkânı, gerekli tamir süresi dâhil değiştirilebilir tüm parçaları kapsar. Temizleme ve bakım işleri işbu garanti kapsamında değildir. Doğası gereği bozulmaya tabi parçalar için garanti taahhüdü verilmez. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, tarafımıza, temsilcilerimize veya çalışanlarımıza karşı ileri sürülen zarar taleplerinde; başta sözleşme müzakereleri sırasındaki yükümlülük ihlâlleri, temerrüt, sözleşmenin müspet ihlâli, hukuka aykırı eylemler olmak üzere hukuki dayanağı ne olursa olsun,özellikle üretim kaybı veya kâr kayıpları gibi dolaylı zararlar talep edilemez. Bu hüküm, şirketimizin veya üst düzey yöneticilerimizin sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmedeki ağır ihmali veya temsilcilerimizin yasal yükümlülüklerini kusurlu bir şekilde yerine getirmemesi halinde uygulanmaz. Sonuncu durumda, sorumluluğumuz, sözleşmenin akdedilmesi sırasında öngörülebilen tipik zararların tazmin miktarı ile sınırlıdır.

10. İtirazlar

Ürünün ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise, alıcının haklarını korumak için, ayıplı ürünlere ilişkin şikâyetler ve bildirimleri, ürünlerin teslim alınmasını veya tamirin tamamlanmasını takip eden 2 gün içinde yazılı olarak yapmalıdır. Teslim anında görünmeyen gizli ayıplar söz konusu ise, Alıcı ürünleri 8 gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu tespit edilirse bu süre içinde yazılı olarak bildirilmelidir. .Kendi takdirimize bağlı olarak, haklı nedene dayanan şikâyetler bakımından, ürünü değiştirme veya alternatif olarak ayıbı giderme hakkımız saklıdır.

11. Mülkiyet

Müşterinin teslim yerinde ürünleri teslim alması üzerine ürünler üzerindeki mülkiyet hakkı müşteriye geçer. Mülkiyeti muhafaza kaydı ile yapılan satışlarda ise hazırlanan faturaların tamamı ödenene kadar ve her ne yasal dayanakla olursa olsun, ileri sürdüğümüz talepler (çek veya senetle ödeme halinde, söz konusu çek veya senet paraya çevrilene kadar) karşılanana kadar tarafımızca teslim edilen ürünlerin mülkiyeti ayrı ve açık tarafımıza ait olacaktır (mülkiyet haklarının denkleştirilmesi). Bu süre boyunca, müşteri ürünler üzerinde rehin tesis edemez veya ürünleri üçüncü bir kişiye teminat olarak veremezAlıcının ürünleri işlemesi veya yeniden biçimlendirmesi hâlinde, satıcı TürkMedeni Kanunu Madde 775 uyarınca imal eden kabul edilir ve ara ürünlerin, artık ürünlerin veya nihai ürünlerinmülkiyetini kazanır. Müşteri yalnızca ürünün muhafazasını elinde bulundurur.Müşteri, ürünler veya bunlardan imal edilen ürünler üzerinde usulüne uygun satış işlemlerini gerçekleştirmek suretiyle tasarruf etme hakkına sahiptir. Üçüncü kişilere karşı yeniden satış veya herhangi başka bir hukuki gerekçeden doğan talepler, ürünler işlenmiş olsa dahi teminat olarak satıcıya devredilir. Müşteri, satıcıya olan ödeme yükümlülüğünü usulüne uygun şekilde yerine getirmesi şartıyla, söz konusu alacakları satıcı hesabına tahsil etme hakkına sahiptir. Ancak satıcı, talep üzerine adlandırılacak olan bir sonraki alıcıya (üçüncü kişi) alacakların devri konusunda bildirimde bulunma ve talimat verme hakkına sahiptir. Müşteri, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla teslim edilmiş ürünler veya devredilen alacaklar üzerinde üçüncü kişiler tarafından herhangi bir haciz kurulması hâlinde satıcıyı derhal haberdar edecektir. Mülkiyet hakları aynı zamanda müşterinin talebi veya satıcının önerisi üzerine ürünlerin teslim edildiği nakliye acentesine de uygulanır. Müşterinin ödemelerini geciktirmesi, iflas etmesi, mahkeme kararıyla veya mahkeme dışı yollardan konkordato talep edilmesi veya işlemlerin başlatılması hâlinde, müşteriden, alıcıdan veya kayyumdan tasarruftan kaynaklanan tüm taleplerin devrini ve depoda bulunan ürünlerin iadesini talep etme hakkına sahibiz. Böyle bir durumda, müşteriden olan alacakların tamamı, alacağın hukuki dayanağına bakılmaksızın derhal muaccel hâle gelir. Mülkiyeti muhafaza kaydı ile devredilen ürünler özenle korunacak ve hırsızlığa, yangın ve sele karşı sigortalanacaktır. Hasar halinde, sigortadan sağlanan menfaatler tarafımıza devredilecektir. Mülkiyet hakkına dayanan mevcut teminatların, teminat altındaki alacakların miktarını %25 oranında aşması hâlinde, kendi takdirimizde olmak üzere ödemesi tamamlanmış teslimatlar ibra edilir.

12. Diğer Hükümler

Sipariş onayında yer alan tüm teknik bilgiler, bütün olgular dikkatle incelendikten sonra bilgilerimiz çerçevesinde derlenmiştir. Ancak, hiçbir surette garanti veya kalite belgesi teşkil etmez. Novexx Etiketleme Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi’nin sipariş onaylarına ilişkin olarak hiçbir sorumluluğu yoktur. Tüm ürünlerde bildirimde bulunmaksızın teknik değişiklik yapılabilir. Müşterilerin, işbu Genel Hüküm ve Koşullardan ayrık hükümler içeren satın alma koşullarını kabul etmemiz mümkün değildir.

İşbu Hüküm ve Koşullar, Türk Hukuku’na tabidir ve işbu Hüküm ve Koşullar’dan doğan veya Hüküm ve Koşullar ile ilişkili tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin 1980 tarihli Birleşmiş Milletler